Keo dính chuột PRO lon sắt

250.000 220.000

Keo dính chuột siêu dính
Đảm bảo dính chắc
Chuột không thoát nổi